KCN VSIP 2

 Hệ thống xử lý nước thải KCN Việt Nam Singapore 2

Chủ đầu tư        : Công ty LD TNHH KCN Việt Nam – Singapore

Địa điểm           : tỉnh Bình Dương

Xem tiếp các bài viết khác thuộc danh mục KHU CÔNG NGHIỆP